Regulamin zdalnego świadczenia usług fit – coach

§1
Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin zdalnego świadczenia usług trenera personalnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Tadeusza Smuś prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Smuś Consulting z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-231) przy ul. Trzebnickiej 46/2.

§2 Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • −  Klient – każda osoba korzystająca z usług Trenera. Klientem jest osoba fizyczna, która w chwili korzystania z Portalu ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • −  Strona internetowa http://tadeuszsmus.pl/ (dalej zwana także Stroną) – portal internetowy za pośrednictwem którego Klient może m.in. zapoznać się z informacjami dotyczącymi Trenera i ofertą współpracy oraz skontaktować się z nim, dokonać zakupu usług.
 • −  Trener – Tadeusz Smuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Smuś Consulting z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-231) przy ul. Trzebnickiej 46/2, NIP 8971691399, REGON 020532537,
 • −  Urządzenie końcowe – wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie ze Strony, w szczególności komputer, telefon komórkowy, smartfon, laptop, tablet,
 • −  Usługi – usługi treningowe, dietetyczne i/lub edukacyjne świadczone drogą elektroniczną przez Trenera na rzecz Klienta,
 • −  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • −  Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.), §3 Postanowienia ogólne
 1. W ramach swojej działalności Trener świadczy Usługi na rzecz Klienta, zgodnie z wariantem wybranym przez Klienta.
 2. Klient oświadcza, że korzystając ze Strony wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania z nim kontaktu przez Trenera.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). §4
  Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony. Własność intelektualna

1. Trener oświadcza, iż dołoży należytej staranności, aby dostęp do Strony zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany oraz by Klienci mogli w dowolnym czasie korzystać ze Strony.

1

W wyjątkowych sytuacjach Trener zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do

Strony.

 1. Do korzystania ze Strony wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Do przeglądania zasobów Strony nie jest wymagana uprzednia rejestracja Klienta.
 3. W celu korzystania ze Strony w wersji mobilnej na telefonach typu smartfon wymagane jest posiadanie przez Klienta zainstalowanego systemu operacyjnego android/ios oraz dostęp do Internetu.
 4. Do korzystania ze Strony wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełny dostęp do zasobów Strony.
 5. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 6. Trener oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na Stronie, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne itp. oraz ich układ stanowią własność intelektualną Trenera bądź podmiotów trzecich.
 7. Trener wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Trenera, o których mowa w ust. 5, bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera.
 8. Trener wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Trenera, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Trenera przez podmiot wykorzystujący te materiały.
 9. W przypadku wykorzystania przez Klienta lub podmiot trzeci treści zamieszczonych na Stronie, Klient lub podmiot trzeci obowiązany jest do podania źródła pozyskania tych treści.
 10. Wszelkie prawa do Strony, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Trenera.
 11. Korzystanie ze Strony przez Klientów lub podmioty trzecie nie stanowi podstawy nabycia przez nich jakichkolwiek praw do Strony i/lub treści zamieszczanych na Stronie.

13.Klient powinien posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe. Wyłączona jest odpowiedzialność Trenera z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych z zaniechania tego obowiązku.

 1. Zakazane jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, mogących przerwać, zniszczyć i/lub ograniczyć dostęp do Strony.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie ze Strony. §5
  Polityka prywatności

1. Do prawidłowego funkcjonowania Strony na urządzeniu końcowym Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony. W przypadku korzystania z aplikacji w celu prawidłowego świadczenia usługi może zostać wysyłany identyfikator aplikacji.

2

 1. Poprzez rejestrację lub korzystanie ze Strony, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Klient. W przypadku korzystania z aplikacji Klient wyraża zgodę na wysyłanie identyfikatora aplikacji.
 2. Zawartość plików „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie pozwalają na identyfikację Klienta. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.
 3. Pliki „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Klienta, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Klienta.
 4. Klient uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie plików „cookies”. W tym celu Klient winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta ze Strony. W takim przypadku Klient pozbawiony będzie możliwości pełnego korzystania ze Strony.
 5. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Trener. §6 Oferta
 1. Trener oferuje Klientom różne warianty współpracy, przy czym oferta dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
 2. Aktualna oferta wraz z wskazaniem dokładnego cennika dostępna jest na Stronie. §7
  Kontakt Klienta z Trenerem. Zawarcie umowy
 1. Klient w celu skontaktowania się z Trenerem może wypełnić dostępny na Stronie formularz kontaktowy poprzez podanie swoich danych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Trener niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. Klient może również skontaktować się z Trenerem dzwoniąc pod numer telefonu podany na Stronie.
 2. Trener na początku rozmowy pierwszej rozmowy telefonicznej informuje Klienta o tym, że dzwoni w celu zawarcia umowy na odległość oraz podaje dane identyfikujące go. Ponadto Trener podaje Klientowi ogólny opis świadczonych przez niego usług oraz zasad współpracy. Klient wskazuje w rozmowie jakiego rodzaju zakres usług go interesuje.
 3. W trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej Trener informuje Klienta, że jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Trener wymaga od Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Równocześnie Trener informuje Klienta o treści § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu. Klient składa oświadczenie czy wyraża zgodę na świadczenie usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 4. Po zakończonej rozmowie telefonicznej, w przypadku wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy z Trenerem, Trener potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu przez niego potwierdzenia, o którym mowa w ustępie poprzednim.

3

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania Klientowi przez Trenera potwierdzenia zawarcia umowy na odległość w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Trenera.

§8 Realizacja umowy

 1. Usługi świadczone są na rzecz Klienta przez Trenera w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail, ewentualnie również sms oraz w formie telefonicznej.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Trenera Klient podaje Trenerowi dane na swój temat, które pozwolą Trenerowi na właściwy dobór działań dopasowany do danego Klienta.
 3. W celu zebrania danych, o których mowa w ustępie poprzednim Klient musi wyrazić pisemną zgodę na ich przetwarzanie przez Trenera. Zgoda taka powinna zostać przesłana Trenerowi przez Klienta na adres siedziby wskazany powyżej. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.tadeuszsmus.pl
 4. Po otrzymaniu zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta Trener niezwłocznie przystępuje do ich zbierania.
 5. Trener gromadzi podstawowe dane dotyczące Klienta w mailowej lub za pośrednictwem aplikacji myfitnesspal, trainerize lub innej aplikacji służącej do gromadzenia danych na temat spożywanych posiłków i/lub aktywności fizycznej, wybranej przez Klienta.
 6. Do podstawowych danych uzyskiwanych przez Trenera od Klienta należą: wiek, wzrost, waga, doświadczenie treningowe, aktualnie uprawiane aktywności, tryb pracy/zawód, przeciwwskazania do treningu fizycznego i/lub stosowania sportowej diety, aktualna dieta, suplementacja/przyjmowane leki, zamierzony cel jaki klient chce osiągnąć, częstotliwość i rodzaj uprawianych treningów, ew. dane osoby, od której Klient otrzymał kontakt/informację o Trenerze.
 7. Klient zobowiązuje się do podania informacji zgodnych ze stanem rzeczywistym. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Trenera za wydarzenia spowodowane okolicznościami, o których Trener nie został przez Klienta poinformowany.
 8. Klient zobowiązuje się do niezatajania informacji, o których mowa w ust. 1.
 9. Gromadzenie danych dotyczących Klienta odbywa się nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
 10. W sytuacji w której po zgromadzeniu danych dotyczących Klienta Trener oceni, że świadczenie przez niego usług na rzecz Klienta jest niemożliwe ze względu na znaczne ryzyko odniesienia przez Klienta uszczerbku zdrowotnego, Trenerowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Wramachrealizacjiumowypodjętebędąwszczególnościnastępującedziałania:
  1. 1)  przekazywanie Trenerowi dodatkowych informacji dotyczących Klienta, np. w formie dzienniczka dietetycznego, danych z aplikacji myfitnesspal itp.,
  2. 2)  przygotowanie przez Trenera planów dietetycznych i treningowych w postaci konkretnych jadłospisów, wskazówek dietetycznych, wskazówek odnośnie zmiany nawyków dietetycznych i/lub dotyczących trybu życia i aktywności fizycznej,
  3. 3)  przygotowanie przez Trenera planów treningowych i ich omówienie z Klientem, w tym w razie potrzeby załączenie opisów/wideo ćwiczeń lub całych zestawów,
  4. 4)  dokonywanie bieżącej ewaluacji postępów i wyników Klientów,
  5. 5)  w razie potrzeby i wybranego modelu współpracy modyfikacja przygotowanych planów w celu maksymalizacji efektów przy zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej Klienta.

4

 1. Trener zastrzega, że w ramach realizacji umowy wyłączona jest możliwość sporządzania przez Trenera planów wspomagania farmakologicznego, dopingowego, sterydowego itp.
 2. Trener zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta przedłożenia lekarskiego zaświadczenia o braku lub rodzaju występujących przeciwwskazań do ćwiczeń i/lub określonej diety.
 3. ZawierającumowęzTreneremKlienttymsamymoświadcza,że:
  1. 1)  ma świadomość ryzyka odniesienia kontuzji oraz powstania rozstroju zdrowotnego wynikających z uprawiania treningu sportowego i rekreacyjnego, co w pełni akceptuje,
  2. 2)  ma świadomość, że odniesienie sukcesu treningowego zależy przede wszystkich od jego samodyscypliny oraz zaangażowania.
 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Trenera za nieosiągnięcie przez Klienta zamierzonego celu treningowego.
 5. Trener nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub braku wykonywania przez Klienta zaleceń Trenera.
 6. Realizacja umowy opartej o model współpracy wskazany w §6 ust. 1 pkt. 1 następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Trenera danych dotyczących Klienta, o których mowa w §8 ust. 2.
 7. Realizacja umowy opartej o model współpracy wskazany w §6 ust. 1 pkt. 2 i w §6 ust. 1 pkt. 3 ma miejsce w następujący sposób:
  1. 1)  w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, Trener gromadzi dane dotyczące Klienta. Trener dopuszcza możliwość rezygnacji z tego elementu współpracy po uprzednim porozumieniu z Klientem w tym zakresie,
  2. 2)  w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy Trener rozpoczyna przesyłanie Klientowi raportów tygodniowych,
  3. 3)  Trener przesyła Klientowi

19. Klient w ramach współpracy może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Trenera zdjęć Klienta wykonanych i przekazanych przed oraz w trakcie i/lub po zakończeniu współpracy w celach związanych z prowadzoną przez Trenera działalnością, w szczególności w celach poglądowych, edukacyjnych, marketingowych.

§9 Płatności

 1. Rozliczenia pomiędzy Stronami dokonywane są w okresach rozliczeniowych wynoszących miesiąc kalendarzowy, tj. od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Lub w zależności od wybranej oferty jednorazowo z góry za określony okres lub usługę.
 2. W przypadku rozpoczęcia współpracy w trakcie trwania miesiąca, opłata za dany okres naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, zaś następna opłata naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy.
 3. Opłaty za dany okres rozliczeniowy uiszczane są przez Klienta z góry do 7. dnia danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia współpracy w trakcie trwania miesiąca opłata za pierwszy okres rozliczeniowy uiszczana jest do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Opłaty uiszczane na rzecz Trenera dokonywane mogą być wyłącznie w formie przelewu.
 5. Za datę dokonania płatności za Usługę przyjmuje się uznanie rachunku Trenera.
 6. Trener za świadczone Usługi wystawia rachunek albo na prośbę Klienta fakturę.
 7. Klient oświadcza, że zgadza się na wystawianie przez Trenera faktur bez podpisu Klienta i dostarczanie ich Klientowi drogą elektroniczną.
 8. W przypadku nieterminowej zapłaty, Trenerowi przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usługi po uprzednim wezwaniu Klienta do uiszczenia zaległości. 5

9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie §8 ust. 8 Trener zwraca Klientowi uiszczoną opłatę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wartości świadczenia spełnionego przez Trenera na rzecz Klienta.

§10
Odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Klientowi przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy prawo odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia przez Klienta kosztów. Klient informowany jest o tym prawie w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej z Trenerem.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Trenerowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.tadeuszsmus.pl.
 3. Trener przewiduje możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania na świadczenie usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, to Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Trenera do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia przez Klienta od umowy nie przysługuje jeżeli:
  1. 1)  jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. 2)  w przypadku dostarczenia przez Trenera Klientowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy. §10
   Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Trener w celu właściwej realizacji usługi przetwarza dane osobowe Klienta w postaci danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz dane wskazane w §8 ust. 4 Regulaminu.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W celu zrealizowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient zwraca się z żądaniem do Trenera. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres ul. Trzebnicka 46/2 50-231 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@fit-coach.pl.
 5. Dane dotyczące Klienta zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli

6

obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Administratorem danych osobowych klientów jest Trener.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Strony lub zastrzeżeń co do sposobu świadczenia przez Trenera Usługi, Klient uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@fit-coach.pl bądź w formie listownej na adres: ul. Trzebnicka 46/2 50-231 Wrocław.
 2. Trener ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Trenera lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Trenera (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Klienta.
 5. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Trener otrzymał zgłoszenie reklamacyjne, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 6. Trener nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie jakichkolwiek reklamacji i roszczeń Klientów dotyczących kwestii innych niż dotyczące usług świadczonych przez Trenera oraz funkcjonowania Strony. §16 Zmiany Regulaminu
 1. Trener zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej http://fit-coach.pl/.
 2. Trener poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://tadeuszsmus.pl/ informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Dodatkowo, gdyby zmiana Regulaminu odnosić się miała do umowy już z Klientem zawartej, Trener poinformuje Klienta o zamiarze zmiany Regulaminu. Klient uprawniony będzie do wypowiedzenia zawartej z Trenerem umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku braku zgody na proponowane zmiany Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na Stronie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie. §17

7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formacie pdf na stronie internetowej pod adresem http://tadeuszsmus.pl/.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Trenera usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8

Wzór zgody Klienta na przetwarzanie jego danych wrażliwych przez Trenera

Imię i nazwisko klienta Adres klienta

Ja niżej podpisany, stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tadeusza Smuś Consulting z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-660) przy ul. Sokolniczej 32/4 danych wrażliwych dotyczących mojej osoby w celu realizacji umowy świadczenie usługi zdalnego świadczenia usług fit – coach zawartej w dniu …. .

Podpis klienta

9

(miejscowość)

Tadeusz Smuś Consulting ul. Sokolnicza 32/4 53-660 Wrocław

(data)

……………….. …………..

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

Imię i nazwisko klienta Adres klienta

(miejscowość)

Tadeusz Smuś Consulting ul. Sokolnicza 32/4 53-660 Wrocław

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(data)

Ja niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia ……………….. o świadczenie usługi zdalnego świadczenia usług fit – coach.

Podpis klienta

10

……………….. …………..

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej

Imię i nazwisko klienta Adres klienta

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia ……………….. o świadczenie usługi zdalnego świadczenia usług fit – coach.

11

……………….. …………..

(miejscowość)

Tadeusz Smuś Consulting ul. Sokolnicza 32/4 53-660 Wrocław

(data)